elFinder package cho Laravel

06/05/2021

elFinder là một mã nguồn mở tích hợp cho web để quản lý tệp được viết bằng Javascript và sử dụng thư viện Jquery UI

Tìm hiểu về elFinder

elFinder là một mã nguồn mở tích hợp cho web để quản lý tệp được viết bằng Javascript và sử dụng thư viện Jquery UI. Nó cung cấp bộ thư viện có thể tích hợp cho nhiều framework và nhiều trình soạn thảo web như ckeditor, tinymce giúp người dùng một trải nghiệm đơn giản, sáng tạo và đầy tiện lợi.

Cài đặt và cấu hình elFinder vào Laravel

Hiện tại phiên bản phát triển riêng cho Laravel: https://github.com/barryvdh/laravel-elfinder

Ngoài ra, chúng ta có thể tìm hiểm thêm các cập nhật mới nhất tại: https://github.com/Studio-42/elFinder

Cài đặt

Cài đặt qua Composer

composer require barryvdh/laravel-elfinder

hoặc thêm vào composer.json

"barryvdh/laravel-elfinder": "^0.4.1"

Thiết lập ServiceProvider vào providers trong file cấu hình tại app/config/app.php với nội dung sau:

Barryvdh\Elfinder\ElfinderServiceProvider::class

Tiếp đó, chúng ta cần copy assets file vào thư mục public bằng command:

php artisan elfinder:publish

Cấu hình

Cấu hình mặc định sẽ được tạo gọi bởi file cấu hình trong thư mục public, chúng ta có thể thay đổi các thuộc tính trong file cấu hình này.

php artisan vendor:publish --provider='Barryvdh\Elfinder\ElfinderServiceProvider' --tag=config

Trong file cấu hình config/elfinder.php được sinh ra, chúng ta có thể thay đổi đường dẫn mặc định, quyền truy cập và xác định thuộc tính roots riêng.

Cấu hình Filesystem disks

Laravel có khả năng sử dụng bộ chuyển đổi FIlesystems là ổ lưu trữ nội bộ hay một Cloud riêng. Chúng ta có thể thêm các nơi lưu trữ khác nhau vào elFinder bằng cách sử dụng cấu hình ổ lưu trữ. Ví dụ như thêm local disks, public và s3

'disks' => [

    'local' => [
      'driver' => 'local',
      'root' => storage_path('app'),
    ],

    'public' => [
      'driver' => 'local',
      'root' => storage_path('app/public'),
      'url' => env('APP_URL').'/storage',
      'visibility' => 'public',
    ],

    's3' => [
      'driver' => 's3',
      'key' => env('AWS_ACCESS_KEY_ID'),
      'secret' => env('AWS_SECRET_ACCESS_KEY'),
      'region' => env('AWS_DEFAULT_REGION'),
      'bucket' => env('AWS_BUCKET'),
      'url' => env('AWS_URL'),
    ],

  ],

Ứng dụng elFinder vào Laravel

Tạo input với Popup

Chúng ta có thể tham khảo một số thuộc tính cấu hình elFinder tại: https://github.com/Studio-42/elFinder/wiki/Connector-configuration-options

Đoạn code minh họa:

Khởi tạo một input với popup được viết bằng Javascript:

@extends('admin.layouts.master')
@section('content')


@endsection
@push('scripts')@endpush

Kết quả như hình:

elFinderelFinder 1

Tích hợp elFinder vào CKeditor

Chúng ta có thể tích hợp vào CKeditor với route name sau:

'elfinder.ckeditor'

Cấu hình CKeditor config file:

config.filebrowserBrowseUrl = APP_URL + '/elfinder/ckeditor';

 

Theo viblo.asia

Japan IT Works Việc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo ngành

Việc làm theo tỉnh thành