Python

Trở thành lập trình viên Python giỏi như thế nào?

Thị trường lập trình viên Python (Python developer) đang có nhu cầu cao – không chỉ vì ngôn ngữ này rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi mà chủ yếu là do Python trở thành một giải pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
26/08/2021

Tìm hiểu thư viện Numpy trong Python

Numpy (Numeric Python): là một thư viện toán học phổ biến và mạnh mẽ của Python.
16/06/2021

Việc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo tỉnh thành