Các lệnh linux cơ bản cần phải biết

16/03/2021

Dưới đây là một số lệnh linux cơ bản, thường dùng, các dòng lệnh linux có thể thực hiện qua putty, lệnh về process, lệnh phân quyền, lệnh nén và giải nén nhé

Linux là gì?

Linux là nhân của một hệ điều hành. Bạn có thể đã từng nghe về UNIX rồi phải không? Thực sự mà nói Linux chính là phiên bản copy của UNIX. Nhưng nó thực sự được tạo ra bởi Linus Torvals từ Scratch. Linux là mã nguồn mở và miễn phí, nghĩa là bạn có thể đơn giản thay đổi bất cứ thứ gì trong Linux mà bạn muốn và phân phối lại thành tên riêng của mình!Có một số phiên bản phân phối Linux thường được gọi là “distros“.

 • Ubuntu
 • Linux Red Hat Enterprise Linux
 • Linux Mint
 • Debian
 • Fedora

Linux chủ yếu được sử dụng cho các server. Khoảng 90% internet được cung cấp bởi các máy chủ Linux. Bởi vì Linux nhanh, an toàn và miễn phí. Vấn đề chính của việc rất ít các server trên thế giới sử dụng máy chủ windows là bởi giá thành của nó. Điều này được giải quyết bằng việc sử dụng các máy chủ Linux. Hệ điều hành chạy trong khoảng 80% các smartphone trên thế giới, là Android, cũng được tạo ra từ nhân Linux. Hầu hết các loại virus trên thế giới chạy trên Windows, và không nằm trên Linux!

Dưới đây là một số lệnh linux cơ bản, thường dùng, các dòng lệnh linux có thể thực hiện qua putty, lệnh về process, lệnh phân quyền, lệnh nén và giải nén nhé

LINUX1

 • li - Liệt kê thư mục
 • li -al - liệt kê thư mục, cả file ẩn
 • cd đường-dẫn-thư-mục - chuyển đến thư mục
 • cd - chuyển đến thư mục gốc
 • pwd - hiển thị thư mục hiện tại
 • mkdir tên-thư-mục - tạo thư mục
 • rm filename - xóa file
 • rm -f filename - xóa file không cần hỏi
 • rm -r thư-mục - xóa thư mục
 • rm -rf thư-mục - xóa thư mục, không hỏi
 • cp file1 file2 - copy file1 vào file2
 • mv file1 file2 - di chuyển file, đổi tên file
 • ln -s file link - tạo symbolic link ('link' trỏ đến file)
 • touch file - tạo file hoặc cập nhật file
 • cat > file - đè nội dung soạn thảo vào file (CTRL+D để ghi lại)
 • cat file - hiển thị nội dung file
 • more file - hiển thị nội dung file
 • less file - hiện thị nội dung file
 • head file - hiển thị 10 dòng đầu của file
 • tail file - hiện thị 10 dòng cuối của file

KẾT NỐI SSH

 • ssh user@host - kết nối đến host với user
 • ssh -p port user@host - kết nối có chỉ ra port

CÀI ĐẶT SOFTWARE

 • ./configure
  make
  make install

LỆNH VỀ MẠNG - NETWORK

 • ping host - ping đến host
 • dig domain - lấy thông tin DNS cho domain
 • wget file - tải file
 • curl --head url - xem phần header của URL

THÔNG TIN HỆ THỐNG

 • date - ngày/tháng giờ hiện tại
 • cal - lịch tháng hiện tại
 • uptime - thời gian hệ thống hoạt động (kể từ khi khởi động)
 • w - xem các user đang online trong hệ thống
 • whoami - tài khoản đang đăng nhập
 • uname -a - thông tin hệ thống linux
 • cat /proc/cpuinfo - thông tin CPU
 • cat /proc/meminfo - thông tin bộ nhớ
 • df - thông tin đĩa cứng
 • df -BM - thông tin đĩa cứng
 • du - thông tin thư mục
 • du -sh - thông tin thư mục
 • du --max-depth=1 -B M |sort -rn - thông tin thư mục, xếp theo dung lượng
 • free - thông tin bộ nhớ trống và swap

LINUX

TÌM KIẾM - SEARCHING

 • grep 'word' file1 file2 ... - tìm kiếm 'word' trong file1, file2 ...
 • grep -rnw '/path/to/somewhere/' -e 'word' - tìm kiếm các file chứa 'word' trong thư mục
 • locate "*.png" - tìm vị trí theo tên file

PROCESS

 • top - các tiến trình đang chạy
 • ps -aux - các tiến trình đang chạy
 • kill -9 PID - dừng tiến trình PID
 • killall [process name] - dừng tiến trình

FILE PERMISSION

 • chmod octal file - thay đổi permission
  octal con số bát phân (1)(2)(3) thể hiện permission (rwx == read-write-execute)
 • chmod 775 file - rw cho owner, rx cho group/world
 • chmod 777 file - file rwx cho tất các các user
 • chmod -R 755 directory-name/ - thiết lập cho toàn thư mục
 • chown -R owner:group file/directory - đổi owner|group của file

NÉN FILE

 • tar -cvf /tenfilenen.tar /thu-muc-can-nen - nén thư mực vào .tar
 • tar -xvf file-nen.tar - giải nén file .tar
 • gzip file - nén file thành file.gz
 • gzip -d file.gz - giải nén file.gz

Theo xuanthulab.net

Japan IT Works 

 Việc làm theo chuyên ngành

Việc làm theo tỉnh thành